Ochrana osobných údajov

V tomto dokumente nájdete pravidlá ochrany a zhromažďovania osobných údajov stránkou www.lepsiatlac.sk. Pri spracúvaní rešpektujeme a dodržiavame predpisy ochrany osobných údajov plynúce zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

Kto sme a možnosti kontaktu

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.lepsiatlac.sk ako aj internetového obchodu www.lepsiatlac.sk je spol. LiveStories s. r. o. s miestom podnikania 153, 956 01 Lipovník, Slovensko (ďalej len Predávajúci)

IČO: 52 478 777, zapísaná v OR okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 48706/N

Kontaktné údaje predávajúceho

  1. telefónne číslo: (+421) 915 614 690 v pracovných dňoch v čase medzi 09:00 a 18:00
  2. e-mail: info@lepsiatlac.sk

 

Rozsah zbieraných údajov

Údaje pri nákupe

Pri nákupe v internetovom obchode zbierame, len tie údaje ktoré sú potrebné na správne vyhotovenie a odoslanie vašej objednávky. Patria sem osobné údaje bez ktorých nevieme objednávku správne vypracovať a vybaviť: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, PSČ, kontaktné telefónne číslo a pokiaľ nakupuje v rámci podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH.

Údaje pri odoberaní noviniek

V prípade ak užívateľ udelí súhlas s prijímaním e-mailových správ o novinkách a akciách internetového obchodu www.lepsiatlac.sk, Predávajúci uchováva len jeho e-mailovú adresu, potrebnú pre tento účel.

Informácie zo súborov cookies.

V prípade akceptovania zberu súborov cookies sú pri každej vašej návšteve automaticky zbierané údaje ako: IP adresa, nastavenie prehliadača, typ operačného systému, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite… Súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje.

 

Účel spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov pri nákupe

Osobné údaje vyplnené pri objednávke používa Predávajúci výhradne na vybavenie objednávky. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, účtovnej firme a banky, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Na poskytnuté kontaktné údaje zasielame informácie o aktuálnom stave vašej objednávky ako aj predbežnom termíne doručenia prepravnom spoločnosťou. Údaje z objednávky nie sú používané na marketingové účely.

Údaje pri odoberaní noviniek

V prípade ak užívateľ udelí súhlas s prijímaním e-mailových správ, Kupujúci využíva osobné údaje v rozsahu: E-mail používateľa na zasielanie informácií o novinkách a akciách internetového obchodu www.lepsiatlac.sk

Informácie zo súborov cookies.

Súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a Kupujúci ich využíva na skvalitnenie prehliadania internetovej stránky pre užívateľa.

 

Doba uchovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov pri nákupe

Na základe Obchodných podmienok predávajúci uchováva osobné údaje Kupujúce maximálne po obdobie 10 rokov odo dňa vybavenia objednávky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, ústne telefonicky alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

[gap]

Prístup tretích strán k údajom

Údaje poskytujeme prepravnej spoločnosti na základe vášho výberu v procese objednávky:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 DIČ: 2021648739 IČ DPH: SK2021648739 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

V prípadoch externého spracovanie osobných údajov sú údaje poskytnuté naším dodávateľom, ktorí dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.:

Websupport, s.r.o. (webhostingová spoločnosť), Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 63270/B

Google Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava, IČO 45947597, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.69098/B

MailChimp / The Rocket Science Group LLC (zasielanie mailov s novinkami), 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA. V niektorých prípadoch môže pri rozposielaní mailov s novinkami prostredníctvom spoločnosti MailChimp dochádzať k spracovaniu údajov mimo hranice Európskej únie. Avšak aj v tomto prípade je bezpečnosť garantovaná dohodou medzi USA a EÚ, tzv Privacy Shield, ku ktorej spoločnosť Mailchimp pristúpila s ohľadom na európskych zákazníkov.

 

Zabezpečenie údajov

Predávajúci zaručujeme zabezpečenie dát počas využívania služieb, so zvláštnym zreteľom na práva ochrany súkromia. Na tento účel zhromažďujeme iba nevyhnutné minimum informácií potrebných na vyhotovenie objednávok.

 

Aké sú vaše práva

Ak sa rozhodnete uplatniť ktorékoľvek z nasledujúcich práv, budeme vás o vybavení informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa doručenia žiadosti. Žiadosť je možné doručiť písomnou formou na adresu alebo e-mail Predávajúceho. Pre overenie totožnosti prosím uveďte vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

Právo na prístup k údajom / právo na opravu

Všetky vaše osobné údaje (meno, adresy, kontaktné informácie ako aj zoznam vašich objednávok) sú dostupné po prihlásení do účtu v sekcií Môj účet. V prípade, že tieto údaje nie sú aktuálne máte možnosť zmeny osobných údajov rovnako v sekcií Môj účet.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov v prípadoch ak:

  • osobné údaje boli spracovávané nezákonne,
  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané (predovšetkým správne vybavenie vašej objednávky),
  • odvoláte súhlas na spracovanie údajov, na ktorých spracovanie neexistuje žiaden právny základ.

Právo na vymazanie os. údajov sa na základe vášho výberu vzťahuje ku konkrétnej objednávke alebo k celému účtu – v tomto prípade bude váš účet odstránený a prihlásenie ako aj prístup ku vaším údajom už viac nebude možný.

Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov

Ak sa domnievate, že Predávajúci spracováva údaje nad rámec nutného minima potrebného pre spracovanie objednávky, máte právo požiadať o odstránenie takýchto údajov.

Právo na presnosť údajov

Máte právo získať všetky osobné údaje, ktoré o vás spracovávame a v štruktúrovanom textovom formáte.

Právo na odvolanie súhlasu s využívaním marketingových nástrojov

Máte právo neakceptovať zber súborov cookies ako aj právo kedykoľvek odvolať zasielanie e-mailových noviniek (v prípade že ste nám v minulosti tento súhlas udelili).

 

V prípade, že ste nenašli hľadené informácie alebo máte ďalšie otázky o ochrane osobných údajov, prosím napíšte nám na info@lepsiatlac.sk